body { background: white }

.folio li img:hover {
-webkit-animation: none;
-moz-animation: none;
-o-animation: none;
-ms-animation: none;
animation: none;
}