ผลสอบ นักธรรมตรี-โท-เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ส่วนกลาง
- นักธรรมชั้นตรี ประกาศแล้ว
- นักธรรมชั้นโท ประกาศแล้ว
- นักธรรมชั้นเอก ประกาศแล้ว
- ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประกาศแล้ว

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
- นักธรรมชั้นตรี
- ภาค ๑ ประกาศแล้ว
- ภาค ๒ ประกาศแล้ว
- ภาค ๓ ประกาศแล้ว
- ภาค ๕ ประกาศแล้ว
- ภาค ๖ ประกาศแล้ว
- ภาค ๙ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๐ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๑ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๒ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๓ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๔ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๕ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๖ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๗ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๘ ประกาศแล้ว

- นักธรรมชั้นโท
- ประกาศแล้ว

- นักธรรมชั้นเอก
- ประกาศแล้ว

ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
- นักธรรมชั้นตรี
- ภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓ ประกาศแล้ว
- ภาค ๔-๕-๖-๗ ประกาศแล้ว
- ภาค ๙ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๐ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๔-๑๕ ประกาศแล้ว
- ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ประกาศแล้ว


-------------------------------------------

ประวัติการปรับปรุงข้อมูล

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๕
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๑
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๒
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๓
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๔-๕-๖-๗
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๐

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๕

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๑๔-๑๕

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๖

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๔

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๘

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๒
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๓
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๖
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๙

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๗

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ภาค ๙

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นโท ส่วนกลาง (สังกัดวัดมหานิกาย)

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นโท ส่วนกลาง (สังกัดวัดธรรมยุต)

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นเอก ส่วนกลาง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
- ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก 
- ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นโท ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

นอกเหนือจากนี้จะประกาศเป็นระยะ ๆ เมื่อได้รับข้อมูลจากแต่ละภาค


ตรวจสอบผลได้ที่ link ด้านล่างนี้

http://www.gongth...index.html

หรือจากเมนูด้านบนหรือด้านซ้าย ผ่านระบบ ค้นหาผลสอบ
แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 23-02-2012 13:42