My Recent Pastes (27746 and counting)

Browse Pastes Page 1 of 1388


October 23, 2014
8:01AM EDT

١٠:٥٦ ص
١٫٧ م.ب.
سليمان أخوي

October 23, 2014
7:55AM EDT

B

October 23, 2014
7:51AM EDT

mattiasr@mr-mac:~/code/op5int/python/buildbot(master)> cat local-0.8.8-make-it-possible-to-filter-builder-per-category.patch
From 487b162500251bd93667f375f8970d4f1958cc7d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Mattias=20Ryrl=C3=A9n?= <[email protected]>
Date: Mon, 18 Nov 2013 15:21:27 +0100
Subject: [PATCH] web/builders: make it possible to filter builder per category
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

October 23, 2014
7:50AM EDT

Allow idle sleep after
30 minutes of inactivity

October 23, 2014
7:47AM EDT

1) Napisz program, który wczytuje dwie liczby i wypisuje wynik jednego z czterech podstawowych działań. Obliczenia każdego z tych działań zrealizuj w oddzielnej funkcji, która jako parametry przyjmuje te dwie liczby.
2) Napisz funkcję wyświetlającą napis będący jej pierwszym parametrem w n kolejnych wierszach (n jest drugim parametrem) zaczynając od górnego lewego rogu ekranu, w ten sposób, że każdy kolejny napis przesunięty jest o jeden znak w prawo w stosunku do poprzedniego. 

3) Stwórz funkcję, która generuje tabelę o wierszach i kolumnach zależnych od parametrów np. generujTabele(3,3)
4) Stwórz funkcję, która rozwiązuje dowolne równanie kwadratowe ax^2+bx+c=0
5) Stwórz funkcję, która sprawdza, czy podana liczba jest liczba parzystą - if(liczba%2==0)

October 23, 2014
7:44AM EDT

Anonymous (ID: /41JfJaI)
10/23/14(Thu)03:17:45 No.575404230

54 KB JPG
>>575404271 # >>575404418 #

October 23, 2014
7:40AM EDT

View.OnTouchListener detect = new View.OnTouchListener() {

        private Handler mHandler = new Handler();

        @Override
        public boolean onTouch(View v, MotionEvent ev) {

October 23, 2014
7:39AM EDT

<?php

class LoginController extends BaseController {

    public function login_action()
    {
        $rules = array(

October 23, 2014
7:37AM EDT

٣:٥٧ م

October 23, 2014
7:35AM EDT

"
来自中国的顾客:
近期使用银联卡支付paypal,可能会有长时间的延迟,不止我们遇到同类情形,已经在和paypal debug 原因但尚未得到准确回复。争议是严肃的,请别随意发起让我们受伤。在此期间不得不暂停对银联卡的支持,如果喜欢我们的产品,暂时请用其它方式支付。
" 

October 23, 2014
7:32AM EDT

import sacco.*;

public class MouseDisplayRunner
{

  public static void main()
  {

October 23, 2014
7:32AM EDT

import sacco.*;
import sacco.gui.*;


public class MouseDisplay extends SaccoWindow
{
  private String StringDisplay;

October 23, 2014
7:32AM EDT

public class Wizard
{
  private int mana;
  private int experiencelevel;

  public Wizard()
  {

October 23, 2014
7:32AM EDT

public class Goblin
{
  private int health;
  private int experiencelevel;
  private Wizard w;
  
  

October 23, 2014
7:30AM EDT

## ExtensionForm
<?php

namespace Extension\Form;

use Zend\Form\Form;

October 23, 2014
7:28AM EDT

Shipped By    Tracking Number
Delhivery Courier    20810885721

October 23, 2014
7:25AM EDT

/**
 * Class that contains all implementation of data accessing methods
 */
package com.dao.impl;

import java.util.List;

October 23, 2014
7:25AM EDT

お届け先: 
  ギフトの設定

October 23, 2014
7:22AM EDT

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGJjCCBQ6gAwIBAgIQAWH/AMy/9sB9LTu02DQKIzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBp
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSgwJgYDVQQDEx9EaWdpQ2VydCBIaWdoIEFzc3VyYW5j
ZSBFViBDQS0xMB4XDTE0MDMyMTAwMDAwMFoXDTE2MDUyNDEyMDAwMFowggEaMR0w
GwYDVQQPDBRQcml2YXRlIE9yZ2FuaXphdGlvbjETMBEGCysGAQQBgjc8AgEDEwJV
UzEZMBcGCysGAQQBgjc8AgECEwhEZWxhd2FyZTEQMA4GA1UEBRMHNTExODc4NzEZ

October 23, 2014
7:20AM EDT

[한전]신은경님 11월05일 청구내역15,570원 사용량155kWh

Next page