1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
clz_arm_1:
  orrs r0, r0, r0, lsr #1
  moveq r0, #32
  bxeq lr
  ldr  r1, .Lmul
  orr  r0, r0, r0, lsr #2
  orr  r0, r0, r0, lsr #4
  orr  r0, r0, r0, lsr #8
  orr  r0, r0, r0, lsr #16
  eor  r0, r0, r0, lsr #1
  mul  r0, r1, r0
  ldrb r0, [pc, r0, lsr #27]
  bx  lr
  .byte 31, 30, 3, 29, 2, 17, 7, 28, 1, 9, 11, 16, 6, 14, 27, 23
  .byte 0, 4, 18, 8, 10, 12, 15, 24, 5, 19, 13, 25, 20, 26, 21, 22
.Lmul:
  .word 0x077CB531

clz_arm_2:
  orr r0, r0, r0, lsr #1
  orr r0, r0, r0, lsr #2
  orr r0, r0, r0, lsr #4
  orr r0, r0, r0, lsr #8
  orr r0, r0, r0, lsr #16
  eor r0, r0, r0, lsr #1
  orr r0, r0, r0, lsl #4
  orr r0, r0, r0, lsl #6
  rsb r0, r0, r0, lsr #16
  ldrb r0, [pc, r0, lsr #26]
  bx  lr
  .byte 32, 31, 30, 19, 29, 25,  0, 18
  .byte 28,  0, 24,  0,  0,  0,  0, 17
  .byte 21, 27,  0,  0, 23,  0,  0,  6
  .byte 0,  0,  0,  0,  0, 10,  4, 16
  .byte 0, 20, 26,  0,  0,  0,  0,  0
  .byte 22,  0,  0,  7,  0,  0, 11,  5
  .byte 1,  0,  0,  0,  0,  8,  0, 12
  .byte 2,  0,  9, 13,  3, 14, 15,  0

clz_arm_3:
  mov  r1, #32
  cmp  r0, #32768
  subcs r1, #16
  movcs r0, r0, lsr #16
  cmp  r0, #128
  subcs r1, #8
  movcs r0, r0, lsr #8
  cmp  r0, #8
  subcs r1, #4
  movcs r0, r0, lsr #4
  cmp  r0, #2
  subcs r1, #2
  movcs r0, r0, lsr #2
  tst  r0, #2
  subcs r1, #1
  tst  r0, #1
  subcs r1, #1
  mov  r1, r0
  bx  lr