1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
/* calculate the 32-bit product of unsigned 16-bit op16 and 32-bit op32 */
static inline uint32_t mul_u16_u32(uint32_t op16, uint32_t op32)
{
  unsigned t1, r;
  asm (
    "swap.w %[b], %[t1]\n\t"
    "mulu  %[a], %[t1]\n\t"
    "sts  macl, %[t1]\n\t"
    "mulu  %[a], %[b]\n\t"
    "sts  macl, %[r]\n\t"
    "shll16 %[t1]\n\t"
    "add  %[t1], %[r]\n\t"
    : [r] "=r" (r),
     [t1] "=&r" (t1)
    : [a] "r"  (op16),
     [b] "r"  (op32)
  );
  return r;
}

/* calculate the 32-bit product of signed 32-bit op16 and unsigned 32-bit op32,
 * where op16 is known to have only 16 significant bits */
static inline uint32_t mul_s16_u32(int32_t op16, int32_t op32)
{
  unsigned t1, t2, r;
  asm (
    "swap.w %[b], %[t1]\n\t"
    "mulu  %[a], %[b]\n\t"
    "sts  macl, %[r]\n\t"
    "mulu  %[a], %[t1]\n\t"
    "sts  macl, %[t1]\n\t"
    "cmp/pz %[a]\n\t"
    "bt 1f\n\t"
    "extu.w %[b], %[t2]\n\t"
    "sub  %[t2], %[t1]\n"
  "1:\n\t"
    "shll16 %[t1]\n\t"
    "add  %[t1], %[r]\n\t"
    : [r] "=&r" (r),
     [t1] "=&r" (t1),
     [t2] "=r" (t2)
    : [a] "r"  (op16),
     [b] "r"  (op32)
  );
  return r;
}