1
2
3
4
5
6
7
8
9
main screen, non-charging: 15s
main screen, charging:   10s
remote screen,non-charging: 5s
remote screen,charging:  10s

buttonlight (always):    5s

main screen, on hold:    normal
remote screen, on hold: instant off