1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
% diff -u ~/usb-s3c6400x.c usb-nano2g.c|cat 
--- /home/fun/usb-s3c6400x.c	2012-03-21 13:26:59.822972053 -0400
+++ usb-nano2g.c	2012-03-21 17:11:09.195906002 -0400
@@ -21,7 +21,6 @@
 
 #include "config.h"
 #include "usb.h"
-#include "usb-target.h"
 #include "usb_drv.h"
 
 #include "cpu.h"
@@ -31,6 +30,173 @@
 
 #include "usb-s3c6400x.h"
 
+
+#define DPTXFSIZ1  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x104)))
+#define DPTXFSIZ2  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x108)))
+#define DPTXFSIZ3  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x10C)))
+#define DPTXFSIZ4  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x110)))
+#define DPTXFSIZ5  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x114)))
+#define DPTXFSIZ6  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x118)))
+#define DPTXFSIZ7  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x11C)))
+#define DPTXFSIZ8  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x120)))
+#define DPTXFSIZ9  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x124)))
+#define DPTXFSIZ10 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x128)))
+#define DPTXFSIZ11 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x12C)))
+#define DPTXFSIZ12 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x130)))
+#define DPTXFSIZ13 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x134)))
+#define DPTXFSIZ14 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x138)))
+#define DPTXFSIZ15 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x13C)))
+
+#define DIEPINT(x) (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x908 + 0x20 * (x))))
+#define DIEPTSIZ(x) (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x910 + 0x20 * (x))))
+#define DIEPDMA(x) (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x914 + 0x20 * (x))))
+#define DIEPCTL0  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x900)))
+#define DIEPINT0  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x908)))
+#define DIEPTSIZ0  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x910)))
+#define DIEPDMA0  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x914)))
+#define DIEPCTL1  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x920)))
+#define DIEPINT1  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x928)))
+#define DIEPTSIZ1  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x930)))
+#define DIEPDMA1  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x934)))
+#define DIEPCTL2  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x940)))
+#define DIEPINT2  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x948)))
+#define DIEPTSIZ2  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x950)))
+#define DIEPDMA2  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x954)))
+#define DIEPCTL3  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x960)))
+#define DIEPINT3  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x968)))
+#define DIEPTSIZ3  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x970)))
+#define DIEPDMA3  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x974)))
+#define DIEPCTL4  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x980)))
+#define DIEPINT4  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x988)))
+#define DIEPTSIZ4  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x990)))
+#define DIEPDMA4  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x994)))
+#define DIEPCTL5  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9A0)))
+#define DIEPINT5  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9A8)))
+#define DIEPTSIZ5  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9B0)))
+#define DIEPDMA5  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x9B4)))
+#define DIEPCTL6  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9C0)))
+#define DIEPINT6  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9C8)))
+#define DIEPTSIZ6  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9D0)))
+#define DIEPDMA6  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x9D4)))
+#define DIEPCTL7  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9E0)))
+#define DIEPINT7  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9E8)))
+#define DIEPTSIZ7  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x9F0)))
+#define DIEPDMA7  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x9F4)))
+#define DIEPCTL8  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA00)))
+#define DIEPINT8  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA08)))
+#define DIEPTSIZ8  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA10)))
+#define DIEPDMA8  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xA14)))
+#define DIEPCTL9  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA20)))
+#define DIEPINT9  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA28)))
+#define DIEPTSIZ9  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA30)))
+#define DIEPDMA9  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xA34)))
+#define DIEPCTL10  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA40)))
+#define DIEPINT10  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA48)))
+#define DIEPTSIZ10 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA50)))
+#define DIEPDMA10  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xA54)))
+#define DIEPCTL11  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA60)))
+#define DIEPINT11  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA68)))
+#define DIEPTSIZ11 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA70)))
+#define DIEPDMA11  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xA74)))
+#define DIEPCTL12  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA80)))
+#define DIEPINT12  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA88)))
+#define DIEPTSIZ12 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xA90)))
+#define DIEPDMA12  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xA94)))
+#define DIEPCTL13  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAA0)))
+#define DIEPINT13  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAA8)))
+#define DIEPTSIZ13 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAB0)))
+#define DIEPDMA13  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xAB4)))
+#define DIEPCTL14  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAC0)))
+#define DIEPINT14  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAC8)))
+#define DIEPTSIZ14 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAD0)))
+#define DIEPDMA14  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xAD4)))
+#define DIEPCTL15  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAE0)))
+#define DIEPINT15  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAE8)))
+#define DIEPTSIZ15 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xAF0)))
+#define DIEPDMA15  (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xAF4)))
+#define DOEPDMA(x) (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xB14 + 0x20 * (x))))
+#define DOEPCTL0  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB00)))
+#define DOEPINT0  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB08)))
+#define DOEPTSIZ0  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB10)))
+#define DOEPDMA0  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xB14)))
+#define DOEPCTL1  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB20)))
+#define DOEPINT1  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB28)))
+#define DOEPTSIZ1  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB30)))
+#define DOEPDMA1  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xB34)))
+#define DOEPCTL2  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB40)))
+#define DOEPINT2  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB48)))
+#define DOEPTSIZ2  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB50)))
+#define DOEPDMA2  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xB54)))
+#define DOEPCTL3  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB60)))
+#define DOEPINT3  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB68)))
+#define DOEPTSIZ3  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB70)))
+#define DOEPDMA3  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xB74)))
+#define DOEPCTL4  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB80)))
+#define DOEPINT4  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB88)))
+#define DOEPTSIZ4  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB90)))
+#define DOEPDMA4  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xB94)))
+#define DOEPCTL5  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBA0)))
+#define DOEPINT5  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBA8)))
+#define DOEPTSIZ5  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBB0)))
+#define DOEPDMA5  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xBB4)))
+#define DOEPCTL6  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBC0)))
+#define DOEPINT6  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBC8)))
+#define DOEPTSIZ6  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBD0)))
+#define DOEPDMA6  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xBD4)))
+#define DOEPCTL7  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBE0)))
+#define DOEPINT7  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBE8)))
+#define DOEPTSIZ7  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xBF0)))
+#define DOEPDMA7  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xBF4)))
+#define DOEPCTL8  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC00)))
+#define DOEPINT8  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC08)))
+#define DOEPTSIZ8  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC10)))
+#define DOEPDMA8  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xC14)))
+#define DOEPCTL9  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC20)))
+#define DOEPINT9  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC28)))
+#define DOEPTSIZ9  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC30)))
+#define DOEPDMA9  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xC34)))
+#define DOEPCTL10  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC40)))
+#define DOEPINT10  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC48)))
+#define DOEPTSIZ10 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC50)))
+#define DOEPDMA10  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xC54)))
+#define DOEPCTL11  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC60)))
+#define DOEPINT11  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC68)))
+#define DOEPTSIZ11 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC70)))
+#define DOEPDMA11  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xC74)))
+#define DOEPCTL12  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC80)))
+#define DOEPINT12  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC88)))
+#define DOEPTSIZ12 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xC90)))
+#define DOEPDMA12  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xC94)))
+#define DOEPCTL13  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCA0)))
+#define DOEPINT13  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCA8)))
+#define DOEPTSIZ13 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCB0)))
+#define DOEPDMA13  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xCB4)))
+#define DOEPCTL14  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCC0)))
+#define DOEPINT14  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCC8)))
+#define DOEPTSIZ14 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCD0)))
+#define DOEPDMA14  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xCD4)))
+#define DOEPCTL15  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCE0)))
+#define DOEPINT15  (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCE8)))
+#define DOEPTSIZ15 (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xCF0)))
+#define DOEPDMA15  (*((void* volatile*)(OTGBASE + 0xCF4)))
+
+
+
+
+#define DIEPCTL(x) (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x900 + 0x20 * (x))))
+/* Device Logical OUT Endpoint-Specific Registers */
+#define DOEPCTL(x) (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB00 + 0x20 * (x))))
+/** Device IN Endpoint (ep) Transfer Size Register */
+#define DIEPTSIZ(x) (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x910 + 0x20 * (x))))
+/** Device OUT Endpoint (ep) Transfer Size Register */
+#define DOEPTSIZ(x) (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB10 + 0x20 * (x))))
+#define DIEPINT(x) (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0x908 + 0x20 * (x))))
+#define DOEPINT(x) (*((uint32_t volatile*)(OTGBASE + 0xB08 + 0x20 * (x))))
+//#define DIEPDMA(x) (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0x914 + 0x20 * (x)))
+//#define DOEPDMA(x) (*((const void* volatile*)(OTGBASE + 0xB14 + 0x20 * (x)))
+
+
+
 #ifdef HAVE_USBSTACK
 #include "usb_ch9.h"
 #include "usb_core.h"
@@ -205,7 +371,7 @@
       {
         if (epints & 1) /* Transfer completed */
         {
-          invalidate_dcache();
+          commit_discard_dcache();
           int bytes = endpoints[i].size - (DIEPTSIZ(i) & 0x3FFFF);
           if (endpoints[i].busy)
           {
@@ -237,7 +403,7 @@
       {
         if (epints & 1) /* Transfer completed */
         {
-          invalidate_dcache();
+          commit_discard_dcache();
           int bytes = endpoints[i].size - (DOEPTSIZ(i) & 0x3FFFF);
           if (endpoints[i].busy)
           {
@@ -252,7 +418,7 @@
           panicf("USB: AHB error on OUT EP%d", i);
         if (epints & 8) /* SETUP phase done */
         {
-          invalidate_dcache();
+          commit_discard_dcache();
           if (i == 0)
           {
             if (ctrlreq.header.bRequest == 5)
@@ -305,7 +471,7 @@
     DIEPTSIZ(ep) = length | (packets << 19);
     DIEPDMA(ep) = ptr;
   }
-  clean_dcache();
+  commit_dcache();
   DIEPCTL(ep) |= 0x84000000; /* EPx OUT ENABLE CLEARNAK */
 }
 
@@ -327,7 +493,7 @@
     DOEPTSIZ(ep) = length | (packets << 19);
     DOEPDMA(ep) = ptr;
   }
-  clean_dcache();
+  commit_dcache();
   DOEPCTL(ep) |= 0x84000000; /* EPx OUT ENABLE CLEARNAK */
 }