%?mp<%xd(g,1)|%?rg<%xd(g,1)|%xd(g,2)|%xd(g,2)|%xd(g,2)|%xd(g,2)|%t(0.2)%xd(g,3);%t(0.2)%xd(g,2)>|%?rg<%xd(g,1)|%xd(g,2)|%xd(g,2)|%xd(g,2)|%xd(g,2)|%xd(g,3)>|%xd(g,1)|%xd(g,1)|%xd(g,1)|%xd(g,1)|%xd(g,1)|%xd(g,1)>